N4_39_2

V(Thể thường)/A(い)/A(な)/Nな + ので~

Cách dùng:Dùng để biểu thị nguyên nhân, lý do một cách khách quan như một diễn biến tự nhiên. Tạo ấn tượng nhẹ đối với người nghe nên thường được dùng để xin phép hoặc khi lập luận.
Chú ý: Vì đây là cách nói nhẹ nhàng nên sau 「ので」 sẽ không dùng mệnh lệnh và cấm chỉ.Khi muốn diễn đạt một cách lịch sự, trang trọng thì dùng 「thể lịch sự + ので」

 1. かんじが わからないので ひらがなで かいてもいいですか。
  Vì không hiểu chữ hán , nên tôi viết bằng Hiragana có được không?
 2. あした やすみなので かいものに いけます。
  Vì ngày mai nghỉ, nên có thể đi mua sắm.
 3. あたまが いたいので すこし やすんでも いいですか。
  Vì đau đầu nên tôi nghỉ một chút có được không?
 4. そのかしゅは ゆうめいなので みんな しっています。
  Ca sĩ đó thì nổi tiếng nên ai cũng biết.
 5. にちようびは ひまなので ともだちと あそびにいきます。
  Vì chủ nhật rảnh nên tôi sẽ đi chơi cùng bạn bè.
 6. ようじが あるので はやく かえります。
  Vì có việc bận nên tôi sẽ về sớm.
 7. バスが すぐ こなかったので やくそくの じかんに おくれてしまいました。
  Vì xe buýt không đến ngay, nên đã bị muộn giờ hẹn.

 

次へ >>