N5_12_3

N1 (N2) のほうが A です。
どちら A です。

Ý nghĩa:N1 và N2 Cái nào A hơn
Cách dùng:dùng để đưa ra lựa chọn so sánh 1 trong 2 vật, địa điểm, người…thì chọn cái nào.

ぎもんぶんN1 N2 どちら A ですか。
 1. フォーと ラーメンと どっち(どちら)が すきですか。
  Giữa phở và mỳ tôm bạn thích món nào hơn?
 2. ラーメンのほうが すきです。/どちらも すきです。
  Mình thích mỳ tôm hơn./Món nào mình cũng thích.
 3. べんきょうと しごとと どっち(どちら)が たいせつですか。
  Giữa việc học và công việc cái nào quan trọng hơn?
 4. しごとのほうが たいせつです。/どちらも たいせつです。
  Công việc quan trọng hơn./Cái nào cũng quan trọng.
 5. サッカーの ほうが おもしろいです。
  Bóng đá thú vị hơn.
 6. きょうの ほうが あついです。
  Hôm nay nóng hơn.

 

次へ >>