N5_2_4

これ/それ/あれ N1です(N2です)。

Cách dùng::Câu hỏi lựa chọn dùng để hỏi cho những đồ vật cùng chủng loại nhưng khác nhau về đặc điểm.

ぎもんぶんこれ/それ/あれ N1ですか(N2ですか)。
 1. これは ボールペンですか。シャープペンシルですか。
  Cái này là bút bi, hay là bút chì kim?
 2. それは ボールペンです。
  Cái đó là bút bi.
 3. あれは テレビですか、パソコンですか。
  Cái kia là ti vi hay là máy tính?
 4. あれは パソコンです。
  Cái kia là máy tính.
 5. それは うでどけいですか、けいたいでんわですか。
  Cái đó là đồng hồ đeo tay hay là điện thoại di động?
 6. これは うでどけいです。
  Cái này là đồng hồ đeo tay.

 

次へ >>