N5_3_3

N1 N2

Ý nghĩa:N2 của N1 ( xuất sứ)

Cách dùng:Dùng để nói về xuất sứ của 1 sản phẩm được sản xuất từ đất nước hay từ công ty nào đó.
N1: Là danh từ chỉ tên nước, tên công ty.
N2: Là danh từ chỉ sản phẩm.

ぎもんぶんS どこ N(もの)ですか。
 1. それは どこの けいたいでんわですか。
  Cái đó là điện thoại di động của hãng nào vậy?
 2. Aしゃの(けいたいでんわ)です。
  Là của công ty A.
 3. これは どこの カメラですか。
  3, Cái này là máy ảnh của hãng nào vậy.
 4. にほんの(カメラ)です。
  Là máy ảnh của Nhật.
 5. これは にほんの くるまですか。
  Cái này là ô tô của Nhật phải không?
 6. それは ベトナムの コーヒーです。
  Cái đó là cà phê của Việt Nam.

 

次へ >>