N5_3_4

N ―えんです。

Ý nghĩa:N thì ~ yên.

Cách dùng:dùng để nói về giá cả của sản phẩm, dịch vụ….

ぎもんぶんN いくらですか。
 1. すみません、これは いくらですか。
  Xin lỗi, cái này là bao nhiêu tiền vậy?
 2. 800えんです。
  Là 800 yên.
 3. すみません、それは いくらですか。
  Xin lỗi, cái đó thì bao nhiêu tiền vậy?
 4. これは 25,000えんです。
  Cái này là 25,000 yên.
 5. すみません、あの おさらは いくらですか。
  Xin lỗi, cái đĩa kia là bao nhiêu tiền vậy?
 6. 1,400えんです。
  Là 1,400 yên.

 

次へ >>