N5_5_2

N(のりもの) いきます/きます/かえります。

Ý nghĩa:Mẫu câu đi,đến,về một phương hướng,một đia điểm bằng phương tiện gì.

ぎもんぶんなに いきます/きます/かえりますか。
 1. あるいて きましたか。バイクで きましたか。
  Bạn đã đi bộ đến hay đã đến bằng xe máy vậy?
 2. バイクで きました。
  Mình đã đến bằng xe máy.
 3. ここから ハノイまで なにで かえりますか。
  Bạn từ đây về đến Hà Nội bằng phương tiện gì vậy?
 4. くるまで かえります。
  Mình về bằng ô tô.
 5. にほんまで なにで いきますか。
  Bạn đi đến Nhật bằng phương tiện gì vậy?
 6. ひこうきで いきます。
  Mình đi bằng máy bay.

 

次へ >>