N5_8_1

N A/Aい です。

Ý nghĩa:N thì A

Cách dùng:dùng để mô tả hình dạng, kích thước,
tính chất, trạng thái, màu sắc, mùi vị của N

ぎもんぶんN どうですか。
N A じゃ(では)ありません。
N A くないです。

Ý nghĩa:N thì không A

Cách dùng:dùng để mô tả hình dạng, kích thước,
tính chất, trạng thái, màu sắc, mùi vị của N,
nhưng tính từ được chia về thể phủ định.

ぎもんぶんN A1 ですか。
⇒はい、A1です。
⇒いいえ、A1じゃ(では)ありません。/ A1くないです。A2です。
 1. べんきょうは どうですか。
  Việc học thì như thế nào vậy?
 2. むずかしいですが、おもしろいです。
  Việc học thì khó nhưng thú vị.
 3. アイスコーヒー いかがですか。
  Bạn dùng cà phê đá không?
 4. はい、いただきます。/いいえ、けっこうです。
  Vâng, mình xin./Không, mình đủ rồi.
 5. ベトナムごは むずかしいですか。
  Tiếng Việt thì khó phải không?
 6. はい、むずかしいです。/いいえ、むずかしくないです。やさしいです。
  Vâng, khó./Không, không khó, dễ.
 7. よるの ハノイは しずかですか。
  Hà Nội buối tối thì yên tĩnh phải không?
 8. はい、しずかです。/いいえ、しずか じゃありません。にぎやかです。
  Vâng, yên tĩnh./Không, không yên tĩnh. Mà náo nhiệt.

 

次へ >>